VÝZVA PRO UMĚLCE, ARCHITEKTY, DESIGNÉRY A SCÉNOGRAFY

V květnu 2023 vstupuje volně přístupný živý park Přístav 18600 na Rohanském nábřeží do své jubilejní desáté sezóny. Již dekádu nabízí tento komunitní park sociálně-kulturní program s koncerty, divadly a přednáškami, bar a kavárnu, místo pro aktivní odpočinek a setkávání a hry pro děti i dospělé pod širým nebem.
Tématem sezony 2023 je propojení Karlína s Holešovicemi novou lávkou pro pěší a cyklisty, která ústí na karlínské straně v těsném sousedství Přístavu 18600. Naším cílem je nabídnout příchozím z holešovické strany výraznou a charakteristickou bránu do karlínské městské divočiny o jejíž význam Přístav 18600 pečuje.
V tomto roce tedy opět navazujeme na tradici každoročních architektonických realizací
a vyzýváme tvůrce z řad veřejnosti, aby navrhli a realizovali objekt, který bude upozorňovat kolemjdoucí na přítomnost Přístavu 18600 a zvát je ke vstupu do artparku. Navržená intervence by měla zrcadlit podstatu Přístavu jako místa, které s respektem zpřístupňuje městskou divočinu, rozhraní urbánní racionality a bujné přírody. S použitím lokálních a recyklovaných materiálů tak vznikne symbolická brána reprezentující tuto dualitu.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Hledáme zájemce z řad architektů, designérů a dalších umělců, kteří by chtěli navrhnout koncepci vstupní brány a jejího zasazení do okolí, a následně stavbu ve spolupráci s týmem Přístavu 18600 vlastnoručně realizovat.

Ze zaslaných návrhů vybere odborná komise jednoho vítěze. Organizátor si vyhrazuje právo na dodatečné požadavky a úpravy vítězného návrhu po domluvě s autorem, jakož i právo nevybrat vítěze, pokud žádný z návrhů nebude splňovat zadané nároky.
Vzhledem k charakteru parku preferujeme použití přírodních materiálů, betonu, betonových prefabrikátů a recyklovaných materiálů. Důraz je kladen na estetickou a architektonickou hodnotu, harmonii s okolím (lávka HolKa, cyklostezka A2) funkčnost, trvanlivost a bezpečnost.

TERMÍN

Zájemci mohou zasílat své návrhy průběžně do 31. ledna 2023 na adresu jakub@18600.cz

FINANČNÍ ODMĚNA:

Vítězný soutěžící získá částku 20.000,– Kč (bez DPH) a voucher na konzumaci na místě činu
v hodnotě 3000,–. Odměna bude vyplacena ve 2 splátkách: 50% po dodání finální dokumentace a 50% po realizaci a předání díla. Částka bude proplacena proti daňovému dokladu.

SPECIFIKACE ZADÁNÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

~ navrhnout bránu včetně jejího zasazení do širšího kontextu místa
~ navržená stavba musí splňovat základní bezpečnostní normy
~ náklady na realizaci stavby nesmí přesáhnout 50.000,- Kč (bez DPH);
~ objekt brány musí být odolný proti snadnému zničení a degradaci vlivem počasí
~ stavba musí být bezpečně a pevně založena do terénu a respektovat okolí
~ návrh objektu dodaný v rámci výzvy musí obsahovat technickou specifikaci stavby

včetně použitého materiálu a cenové kalkulace
~ navržený projekt bude respektovat nízký rozpočet veřejného parku a podpoří maximální

měrou re-use a recyklaci materiálů.
~ součástí objektu může být světlo, přívod elektřiny je k dispozici

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

~ stručné portfolio žadatele v rozsahu max. 1 strana A4
~ nákres nebo vizualizace návrhu včetně umístění v terénu ~ popis realizace a přibližný rozpočet

POROTA:

Nezávislá odborná porota je složena vždy z vítěze/vítězného studia předchozí výzvy, zástupců Přístavu 18600 a odborníků: Lenka Míková (Lenka Mikova Architekti), Roman Vrtiška (Vrtiška Žák), Pavel Karous, Martin Votřel a Tereza Vaňková (22:22 architekti) a další.

PROHLÍDKY:

Prohlídka prostoru s popisem projektu a uvedením do místních reálií je možná po předchozí telefonické domluvě.

KONTAKT:

Jakub Janďourek, jakub@18600.cz, 605533446

HISTORIE ARCHITEKTONICKÝCH REALIZACÍ V PŘÍSTAVU 18600:

2014 – Ztracený nábytek – 0,5 architekti
2016 – Dětské hřiště- parník, ponorka, maják – Josef Kubát 2017 – Přístavní tělocvična pod širým nebem – Adam de Pina 2018 – Altán na viničním vršku – 22:22 architekti
2019 – Divadlo Ruderál – 22:22 architekti
2020 – Segmentová dělící stěna – 22:22 architekti

Divadlo Ruderal
Mapka přístavu a budoucího rozvoje

PŘÍSTAV 18600 je volně přístupný živý park, sociálně-kulturní letní centrum, hřiště a kavárna pod širým nebem na Rohanském ostrově v Karlíně.

O PROJEKTU

Pražané pozvolna mění svoje zvyky a spojují trávení volného času s městem a jeho veřejnými prostranstvími. Dříve prázdné městské prostory se dnes stávají přirozenými centry dění. Takovým centrem se díky uvážlivému provozu stala Letenská pláň mezi Letenským zámečkem a bistrem Na Baště. Vinohrady mají Riegrovy sady, Žižkov Parukářku, Nové Město Náplavku

na Rašínově nábřeží. Zejména úspěch posledně jmenovaného prostoru svědčí o tom, že mezi Pražany je poptávka po možnostech trávení času uprostřed města stále silnější. Karlín jako velmi kompaktní čtvrti s vlastní identitou získal takový volný prostor pro setkávání a trávení volného času u břehu Vltavy v živém parku Přístav 18600.

V předchozích sezonách fungování parku byly vybudovány kapacity pro sezení, bar, venkovní podium pro hudební a divadelní vystoupení a toalety. Vzniklo beach-volejbalové hřiště, ovocný sad, pískoviště s herními prvky pro děti. Podařilo se park nasvítit, přivést vodu, komunikacemi napojit park k přiléhající cyklostezce a obnovit přístup k řece, kde kotví přívoz do Holešovic.

CÍLOVÁ SKUPINA PŘÍSTAVU 18600

~ v první řadě obyvatelé Karlína a přilehlých čtvrt
~ díky dobré dopravní dostupnosti, ale program i prostředí lákají návštěvníky z celé Prahy ~ rodiny s dětmi
~ senioři
~ uživatelé páteřní cyklostezky Libeň-Centrum

Architektonickou výzvu pořádáme v rámci projektu Přístav 18600 – Sezona 2023 s podporou magistrátu hl. m. Prahy.