KineDok: Všechno dobře dopadne

2. 8. 2023 20:00 - 22:00

🐝 Zveme vás do karlínského Přístavu 18600 na dokumentární filmovou úvahu o současných problémech lidstva skrze ekologický a duchovní motiv včelstva Všechno dobře dopadne. Promítáme od 21:00 English friendly a zdarma! 💸
VŠECHNO DOBŘE DOPADNE (Miroslav Janek, 2022, Česká republika)
Dokument jako ekologická meditace nad vztahem včel a lidí se snaží poodkrýt duchovní význam těchto malých, jedinečných stvoření. Film analyzuje důležitost tohoto živočišného druhu pro důmyslný organismus přírody. Na této mystické cestě k porozumění a pokoře nás doprovází nejen lidé žijící se včelami v harmonii, ale i umělecká díla vzdávající jim hold. Rozjímání o tomto obdivuhodném hmyzím druhu ve filmu znamená i zamyšlení se nad civilizačními problémy člověka, které tkví v lidské sobecké snaze popírat přírodní zákony. Film za pomocí včelího mikrokosmu nabízí mnohovrstevnatý hloubavý pohled na svět jako obrovský propojený přírodní celek. Je člověk součástí nebo vlastní vinou už jen narušitelem v tomto mocném systému, ignorující fakt, že tím ubližuje i sobě samému?
KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu. Projekt je realizován s finanční podporou Kreativní Evropy MEDIA, Státního fondu kinematografie a Magistrátu hl.m. Prahy.
Účastí na akci dává návštěvník svolení k fotografování a audiovizuálnímu záznamu své osoby pro promo účely projektu KineDok.
——————————————————————-
🐝 We invite you to Karlín’s Přístav 18600 for a documentary film contemplation on the current problems of humanity through the ecological and spiritual motive of the bee species All Ends Well. Screening starts at 9 PM and is English friendly and free!💸
ALL ENDS WELL (Miroslav Janek, 2022, Czech Republic)
The documentary, as an ecological meditation on the relationship between bees and humans, seeks to highlight the spiritual significance of these small, unique creatures. The film analyzes the importance of this animal species for the ingenious organism of nature. On this mystical path to understanding and humility, we are accompanied not only by people living in harmony with bees, but also by works of art that pay homage to them. In the film, meditation on this admirable insect species also represents human civilizational problems beginning in man’s selfish effort to deny the natural order. With the help of the bee microcosm, the film offers a multi-layered thoughtful look at the world as a huge interconnected natural entity. Are humans a part of this powerful system or, due to their own actions, are they only intruders in it, ignoring the fact that this condition harms themselves as well?
KineDok is a project of the Institute of Documentary Film. This project is supported by Creative Europe MEDIA, The Czech Film Fund and the Prague City Hall.
By attending the event, visitors give permission to have their person photographed and audiovisually recorded for the promotional purposes of the KineDok project.