PQMC: Sedět | čajový obřad s živou hudbou

16. 6. 2024 16:00

Prague Quiet Music Collective Sedět
Milovníci čaje a hudby zbystřete. Zveme vás na intimní událost, která spojuje právě tyto dvě oblasti. 🍵 🎶
~ english below ~
Spojení čaje a hudby sahá až ke kořenům pití čaje jakožto kontemplativního rituálu v klasické čínské kultuře. Tyto obřady byly často doprovázeny hrou na guqin (čínskou citeru). Jeho tichý, jemný zvuk se nehodil na slavnosti ani hraní v ansámblech, své využití měl ale při sólovem meditativním hraní. 🧘
Právě tuto kontemplativnost tónů, která protéká šálkem čaje, se snaží zachytit i Prague Quiet Music Collective ve své performanci Sedět. Improvizovaná hudební složka strukturuje časová dramaturgie přípravy čaje metodou gong fu čcha.
Dva hudebníci, tři nálevy, jeden společný čas.
Představení trvá cca 45 minut, poté následuje diskuze. Kapacita je 12 diváků – své místo si proto prosím rezervuj přes Goout.
Pro aktuální informace sledujte Facebookovou událost.

Harmonogram

Performance proběhne ve třech opakováních, resp. ve třech časech:

👉 16:00-17:00

👉 17:30-18:30

👉 19:30-20:30

Prague Quiet Music Collective vznikl s cílem prezentovat hudbu, která věnuje zvýšenou pozornost tichu, jemným detailům zvuku a plynutí času. Věří, že zvláště v uspěchané době „ekonomiky pozornosti“ a přehlcení podněty má velkou hodnotu ztišení, které nám umožňuje nahlédnout na krásu pomalosti, pomíjení, křehkosti i detailu. Pozornost věnuje nejen koncertní dramaturgii, ale také vytvoření jedinečného prostředí pro poslechový zážitek.

ENGLISH
Tea and music lovers beware. We invite you to an intimate event that combines these two areas. 🍵 🎶
The connection between tea and music goes back to the roots of tea drinking as a contemplative ritual in classical Chinese culture. These ceremonies were often accompanied by playing the guqin (Chinese zither). Its quiet, delicate sound was not suited to ceremonies or ensemble playing, but it had its uses in solo meditative playing.

Prague Quiet Music Collective Sedět

This contemplative tone flows through a cup of tea that the Prague Quiet Music Collective seeks to capture in their performance Sedět (”Sit”). An improvised musical component structures the temporal dramaturgy of tea preparation using the gong fu cha method.
Two musicians, three infusions, one common time.
The performance lasts about 45 minutes, followed by a discussion. The capacity is 12 spectators – please reserve your spot for a specific time via GoOut.
For the latest information follow the Facebook event.

Schedule

The performance will take place in three repetitions, or three times:

👉 16:00-17:00

👉 17:30-18:30

👉 19:30-20:30

The Prague Quiet Music Collective was created to present music that pays close attention to silence, subtle details of sound and the passage of time. They believe that especially in a hectic time of „attention economy“ and overload of stimuli, there is great value in silence, which allows us to glimpse the beauty of slowness, transience, fragility and detail. It pays attention not only to concert dramaturgy but also to creating a unique environment for the listening experience.
Prague Quiet Music Collective Sedět