PO_KO_ŘEN_0.4:WOODS WON’T VAPORIZE — Alica Minar & col. — outdoorová verze — PQ+

16. 6. 2023 18:30 - 21:30

Cesta vstříc přírodě: surrealistická snová krajina přebývající v měkkých vazbách lesního ekosystému

Jeden strom, dva stromy, tři stromy… les.

Skupina tanečníků spolu s širším uměleckým týmem nás provede pulzujícím znovuobjevením lesa v nás a kolem nás – složitého a hluboce propojeného systému, který se ve své vlastní časovosti ocitá mimo naše chápání.

WOODS WON’T VAPORIZE vytváří surrealistickou snovou krajinu inspirovanou lesním ekosystémem a anatomií stromů. Zve k protažení kořenů, vnímání jejich vzájemného doteku, uzemnění se, představě rozkladu tkání, pocitu proudění mízy a dýchání. Připomíná, že zatímco lidé mezi sebou vedou lesní války, les dál žije své životní cykly daleko od lidské iluze kontroly. Les se nevzdá, zůstává – přežije nás, nevypaří se.

Tento cyklus tanečních děl vychází z dlouhodobého na proces orientovaného uměleckého výzkumu. Čerstvým absolventům a studentům posledního ročníku studia tance nabízí jednu z prvních profesionálních zkušeností a přístup k husté síti umělců a institucí. Tvorbou za pochodu a prolínáním se s publikem v několika různých formátech představení WOODS WON’T VAPORIZE organicky morfuje do své konečné podoby.

Díky platformě PO_KO_ŘEN, jejímž kurátorem je Eduard Adam Orszulik, můžeme nabídnout unikátní venkovní adaptaci představení na Pražském Quadriennale v Přístavu 18600.

Umělecké vedení a choreografie: Alica Minar
Umělecký výzkum: Dorota Michalak, Alica Minar
Performance a tvorba: Adela Maharani, Eduard Adam Orszulik, Helén Tamaskó, Lenka Vořechovská, Milena Romanenko, Neus Montané, Suze Vonk
Dramaturgie: Zuzana Žabková
Pohybová spolupráce: Breeanne Saxton
Text a výzkum: Katarína Bakošová
Hudba: Vi Huyen Tran
Scénografie a kostýmy: Anna Poleteli
Asistence při tvorbě scény a kostýmů: Hana Brandejs
Světelný dizajn: Raquel Rosildete
Produkce: Lauren Fitzgerald and Alica Minar & col.

Koprodukce: CO.LABS, Brno (CZ)
Partneři projektu: Tep 39, Praha (CZ), PO_KO_ŘEN, Praha (CZ), Přístav 18600, Praha (CZ), Uferstudios, Berlin (DE), Marzahn Movement Studios, Berlin (DE), OFF-Bühne Komplex, Chemnitz (DE)

Umělecký výzkum Dorota Michalak a Alici Minar byl podpořen z prostředků Fonds Darstellende Künste a z prostředků Spolkového vládního výboru pro kulturu a média v rámci projektu NEUSTART KULTUR a HELLERAU – Evropské centrum pro umění.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Magistrátu hlavního města Prahy, Erasmus+ Internship, Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

ENGLISH:

A journey towards nature: a surreal dreamland dwelling in the soft connections of the forest ecosystem.

One tree, two trees, three trees… woods.

A group of dancers together with a wide artistic team take us on a vibrant re-discovery of the forest within and around us – a complex and deeply interconnected system that lies beyond our comprehension in its own temporality.

WOODS WON’T VAPORIZE creates a surreal dreamland inspired by the forest ecosystem and the anatomy of trees. It invites you to stretch your roots, sense their mutual touch, ground yourself, imagine the decomposition of your tissues, feel the sap flow, and breathe. It is a reminder that while humans wage forest wars amongst each other, the forest continues to live its life cycles far from the human illusion of control. The woods won’t give up – they will stay – they will outlive us, they will not evaporate.

This cycle of dance works stems from a long-term, process-oriented artistic research. It offers recent graduates and students in their final year of dance studies one of their first professional experiences and access to a thick network of artists and venues. By creating on the go and interweaving with the audience in several different performance formats, WOODS WON’T VAPORIZE is organically morphing towards its final form.

Thanks to the platform PO_KO_ŘEN curated by Eduard Adam Orzsulik, we are able to offer a unique outdoor adaptation of the performance at the Prague Quadriennale in Přístav 18600.

Artistic direction and choreography: Alica Minar
Artistic research: Dorota Michalak, Alica Minar
Performance and creation: Adela Maharani, Eduard Adam Orzsulik, Helén Tamaskó, Lenka Vořechovská, Milena Romanenko, Neus Montané, Suze Vonk
Dramaturgy: Zuzana Žabková
Movement collaboration: Breeanne Saxton
Text and research: Katarína Bakošová
Music: Vi Huyen Tran
Set and costume design: Anna Poleteli
Set and costume design assistance: Hana Brandejs
Light design: Raquel Rosildete
Production: Lauren Fitzgerald and Alica Minar & col.

Co-production: CO.LABS, Brno (CZ),
Project partners: Tep 39, Praha (CZ), PO_KO_ŘEN, Praha (CZ), Přístav 18600, Praha (CZ), Uferstudios, Berlin (DE), Marzahn Movement Studios, Berlin (DE), OFF-Bühne Komplex, Chemnitz (DE)

The artistic research of Dorota Michalak and Alica Minar was supported by the Performing Arts Fund with funds from the Federal Government Commissioner for Culture and the Media within the framework of NEUSTART KULTUR and HELLERAU – European Center for the Arts.

The project is supported by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the Czech-German Future Fund, the Prague City Hall, Erasmus+ Internship, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the National Recovery Plan and the European Union.

Podpořte kukturní program v Přístavu 18600 zakoupením dobrovolné vstupenky na GoOut:

https://goout.net/cs/po-ko-ren-woods-wont-vaporize/szqbotv/